آسیب‌پذیری در Juniper ScreenOS 6.3

سامانه Juniper ScreenOS 6.3 و نسخه‌های قبلی آن دارای یک آسیب‌پذیری denial of service از طریق بسته‌های SSL است. یک هکر قادر خواهد بود از طریق ارسال مکرر بسته‌های SSL/TLS به آن دستگاه، یک حمله denial of service بر علیه  ScreenOS firewall تولید کند. این آسیب‌پذیری با شناسه CVE-2014-2842 به ثبت رسیده است.