یک سوم متخصصان امنیت سایبری به دنبال خروج از این حوزه کاری هستند!

بررسی‌های مؤسسه امنیت سایبری ترلیکس که از گفتگو با هزار متخصص حوزه امنیت سایبری در انجام شده، نشان می‌دهد سی درصد شاغلان این بخش در حال برنامه‌ریزی برای تغییر حرفه در طی دو یا چند سال آینده هستند. از همین رو سازمان‌ها هم‌اکنون با کمبود نیرو برای تأمین امنیت سایبری مواجه هستند و افراد کافی و برخوردار از مهارت‌ها لازم برای ایمن نگه‌داشتن سیستم‌های خود در برابر تهدیدات امنیتی در جهان وجود ندارند. بررسی‌ها حاکیست سازمان‌های مختلف با تهدیدات فزاینده‌ای از طرف هکرهای مورد حمایت دولت‌ها مواجه هستند و این حملات از نظر حجم و پیچیدگی در حال افزایش است. بررسی‌های ترلیکس نشان داده که ۸۵ درصد از سازمان‌ها به علت کمبود نیروی کار از توانایی کافی جهت امن‌کردن سیستم‌های فناوری اطلاعات برخوردار نیستند. متخصصان امنیت سایبری، از آن رو قصد ترک این شغل را دارند که احساس می‌کنند که نمی‌توانند در حرفه خود رشد کنند. فقدان مسیر شغلی روشن، عدم شناخت اجتماعی و حمایت محدود برای توسعه مهارت‌های خود به عنوان مشکلات اصلی ذکر شده است.