گزارش حملات موسسه بیمه Hiscox

براساس تحقیقات موسسه Hiscox، در سال 2019 بیش از نیمی از شرکت‌های بریتانیایی، وقوع حملات سایبری به زیرساخت‌هایشان را گزارش کرده‌اند. این موسسه بیمه، طی پژوهش‌های آماری خود، دریافته است که حدود 55 درصد از شرکت‌های بریتانیایی، در سال 2019، وقوع حداقل یک حمله سایبری به شبکه‌هایشان گزارش کرده‌اند. این در حالی است که حدود 75 درصد شرکت‌ها، در حوزه آمادگی سایبری ضعیف بوده‌اند. براساس این گزارش، بسیاری از این کسب‌وکارها، در حین وقوع حمله، هیچ آگاهی از خطر موجود، نداشته‌اند. بیش از 5400 کسب‌وکار کوچک، متوسط و بزرگ را در 7 کشور بریتانیا، آلمان، آمریکا، بلژیک، فرانسه، هلند و اسپانیا، مورد بررسی قرار داده است. میانگین هزینه‌های مالی حملات سایبری به سیستم شرکت‌ها، در سال 2019، از 229 هزار دلار، به 369 هزار دلار، افزایش یافته است. براساس آمار، شرکت‌های بریتانیایی، در میان کشورهای بررسی شده، با حدود 900 هزار دلار، کمترین میزان بودجه امنیت سایبری را در اختیار دارند. این در حالی است که میانگین این بودجه در دیگر مناطق، 1.46 میلیون دلار بوده است.