کاربرد هوش مصنوعی جهت مقابله با بدافزارها

با توجه به تحقیقات، مشخص شده‌ که شرکت‌ها باید به هشدارهای امنیتی حتی در صورت افزایش، بهتر پاسخ دهند. با گسترش حملات باج‌افزارها و پذیرفتن مقرارت، واکنش‌ها علیه بدافزارها باید خیلی سریع‌تر شود. مدیریت کاهش هزینه‌های استخدام و افزایش نیرو جهت ارتقا امنیت‌ سایبری امری سخت است، بنابراین شرکت‌ها جهت بهینه‌سازی وظایف و شناسایی رفتار، باید از هوش‌ مصنوعی استفاده نمایند.