کمبود جهانی نیرو در حوزه امنیت سایبر

بر اساس پژوهش موسسه ونچربیت، در حالی که در ۲۰۱۵ کمبود نیرو در حوزه امنیت سایبر به ۱.۵ میلیون نفر می‌رسید این رقم با افزایش ۲۰ درصدی تا سال ۲۰۲۲ به ۱.۸ میلیون نفر افزایش می یابد. در سال های بعد این کمبود از مرز ۲ میلیون نفر عبور می کند و لذا مقابله با حملات سایبری با دشواری های جدی مواجه می شود. همین بررسی حاکیست نه تنها در زمینه جذب متخصصان امنیت سایبری مشکلات جدی وجود دارد، بلکه در زمینه نگهداری و حفظ آنها نیز چالش هایی گریبانگیر شرکت ها و موسسات تجاری است. نامشخص بودن دستورالعمل ها و جهت گیری های موسسات تجاری، خستگی و فرسودگی و فرهنگ کاری نامناسب از جمله عواملی است که متخصصان امنیت  سایبری را از شرکت های تجاری فراری می دهد. بررسی های مستقل ونچربیت در این زمینه در قالب مصاحبه با ۳۰۰ متخصص امنیت سایبری نشان می دهد که سه عامل اصلی کمبود نیرو در این حوزه عبارتند از فقدان خط مشی های دقیق کاری، استرس و خستگی و نیاز به تغییر فرهنگ کار در این حوزه در صنایع مختلف. این افراد هشدار داده اند در صورت عدم رفع این مشکلات کمبود نیروی شاغل در حوزه امنیت سایبری ادامه می یابد.