نقص امنیتی تعدادی ضد ویروس

تعدادی ضدویروس حاوی نقص امنیتی هستند که هکر را قادر می‌سازد تا با استفاده از قابلیت Restore from Quarantine بدافزار قرنطینه‌شده توسط ضدویروس را به یک پوشه سیستمی منتقل و آن را با سطح دسترسی بالا به اجرا درآورد. کاشف این آسیب‌پذیری که در شرکت اتریشی Kapsch مشغول است آسیب‌پذیری مذکور را AVGater نامیده است. این محقق، وجود این آسیب‌پذیری را به تمامی شرکت‌های ضدویروسی که او آنها را بررسی کرده اطلاع داده است و اکنون پس از آنکه برخی از آنها اصلاحیه‌هایی را برای ترمیم این ضعف امنیتی عرضه کردند جزئیات آن را منتشر کرده است. این ضدویروس‌ها عبارتند از: Trend Micro و Emsisoft و Kaspersky Lab و Malwarebytes و Ikarus و Zone Alarm by Check Point . او گفته است که شرکت‌های دیگر نیز که در بررسی‌های او آسیب‌پذیر شاخته شده و طی روزهای آتی اقدام به عرضه اصلاحیه خواهند کرد. ضمن اینکه اضافه کرده که ضدویروس‌های بررسی نشده توسط او نیز ممکن است که این آسیب‌پذیری را در خود داشته باشند.