جاسوس افزار e_dadsara

جاسوس‌افزاری که در ایران مشاهده شده است از آیکونی شبیه آیکون مورد استفاده برای نمایش فولدرها توسط ویندوز استفاده کرده و با انتخاب نام e_dadsara کاربر را به باز کردن پوشه‌ای حاوی اطلاعات الکترونیکی دادسرا تزغیب می‌کند. هدف این جاسوس‌افزار، سرقت اطلاعات قربانی به خصوص اطلاعات حساب‌های بانکی آنها از طریق ضبط کلیدهای فشرده شده، رویدادهای موس، گرفتن تصاویر از سیستم، محتوای کلیپ‌بورد و برنامه‌های اجرا شده توسط کاربران است. این بدافزاری، جاسوس‌افزاری است که اخیراً در ایران مشاهده شده و بر اساس اطلاعات مرکز ماهر از آیکونی مشابه آیکون مورد استفاده برای نمایش فولدرها توسط ویندوز استفاده کرده و با انتخاب نام e_dadsara کاربر را ترغیب به باز کردن پوشه‌ای حاوی اطلاعات الکترونیکی دادسرا می‌کند، در صورتی که جاسوس‌افزاری مخفی شده در شکل پوشه است.