فارنزیکس - 2

فارنزیکس کامپیوتر یک زمینه تازه و درحال گسترش است و می توان آنرا به صورت بررسی مدارك دیجیتالی که نتیجه یک حادثه است تعریف کرد. این فرآیند، شامل جمع آوري و آنالیز داده هاي دیجیتالی در یک فرآیند بازرسی و سپس، تشخیص حادثه و ترمیم آن است. همه این مراحل باید مستندسازي شده و مطابق با متدلوژی هاي استاندارد باشند. به طور کلی می توان گفت فارنزیکس کامپیوتر از سه مرحله اصلی زیر تشکیل شده است:

- جمع آوري مدارك بدون تغییر یا زیان به داده هاي اصلی.

-اطمینان از اینکه مدارك جمع آوري شده با داده هاي اصلی تفاوتی ندارد.

-  آنالیز داده ها بدون تغییر دادن آن.

دانلود مقاله