فازینگ روشی جهت مقابله

فازينگ هنر پيداكردن باگ ها بطور اتوماتيك است. اين كار با فراهم كردن داده‌هاي نيمه معتبر براي برنامه‌هاي كاربردي انجام می‌شود. ورودي بايد آنقدر خوب باشد كه يك ورودي معتبر در نظر گرفته شود، اما آنقدر نامعتبر نيز باشد كه پويش آن با خطا مواجه شود. اينگونه خطاها مي‌تواند منجر به نتايج پيش بيني نشده‌اي مانند شكست نرم افزار، نشت اطلاعات، تاخير شود.

 دانلود مقاله