بررسی اعتبار گواهینامه امنیتی نرم‌افزار صادره

چنانچه گواهینامه امنیتی نرم‌افزار صادره توسط مرکز آپا یزد را به شما ارائه نمودند، می‌توانید جهت اطمینان از اعتبار آن گواهینامه ، تصویر گواهینامه مربوطه را از طریق پست‌الکترونیکی apa @ offices . yazd . ac . ir به این مرکز ارسال نمائید تا اینکه با دریافت پاسخ از این مرکز ، از اعتبار آن گواهینامه مطمئن شوید.