خدمات مشاوره امنیتی مرکز آپا: دریافت فرم

مرکز آپا دانشگاه یزد به عنوان مرکز همکار مرکز ماهر (سازمان فناوری اطلاعات ایران) فعالیت می‌کند.

فرم جهت تکمیل به منظور دریافت خدمات مشاوره امنیتی

خواهشمند است برای استفاده از خدمات مشاوره امنیتی مرکز آپا، پس از تکمیل فرم فوق، آن را از طریق پست الکترونیکی به مرکز آپا ارسال نموده و منتظر تماس ما باشید.        apa @ offices.yazd.ac.ir

ضمنا در صورت مشکل، با شماره  03538212786 تماس بگیرید.